آبان 97
1 پست
مهر 97
3 پست
شهریور 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
9 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
14 پست
شهریور 87
23 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
2 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...